Agrarisch nieuws 2020

 1. Hulpmiddel om seizoenarbeiders makkelijker grenzen te laten passeren

 

Veel landen hebben maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dit heeft gevolgen voor het vrije verkeer van personen zoals we dat in Europa kennen. In de praktijk betekent dit dat reizen binnen Europa slechts zeer beperkt mogelijk is.

 

Aangezien werkgevers in de bloembollenteelt in de komende maanden buitenlandse seizoenarbeiders nodig hebben, rijst de vraag of deze seizoenarbeiders hier nog wel kunnen komen. De maatregelen en regels verschillen per land.

 

De vuistregel is dat reizigers alleen maar onderweg mogen zijn met een dwingende reden. Seizoenarbeiders uit de land- en tuinbouw die naar een land reizen om daar te werken, hebben een geldige reden om onderweg te zijn. Daarbij is het wel belangrijk dat elke seizoenarbeider kan aantonen onderweg te zijn naar zijn of haar werkadres. Daarom adviseren wij u bewijsstukken te verstrekken waaruit een dienstverband blijkt, bijvoorbeeld een kopie of scan van de door de werkgever getekende arbeidsovereenkomst, een werkgeversverklaring of salarisstroken.

 

Op de website https://werkgeverslijn.nl/europese-grenzen-open-of-dicht/ vindt u een overzicht van de actuele grenssituatie per land. Het overzicht wordt up-to-date gehouden aan de hand van nationale en internationale informatie.

 

Ook vindt u hier aanvullende documenten die de werknemer mee kan nemen tijdens zijn reis. Bijvoorbeeld voor het reizen door Duitsland is er een zogenaamde “pendler verklaring” beschikbaar. Met deze verklaring wordt aangetoond dat de persoon voor zijn werk door Duitsland moet reizen.

 

 1. Aanvragen BSN/BPL Pensioen

 

Aanvragen BSN
Werkgevers kunnen voor het aanvragen van een BSN voor één of meerdere werknemers op de gebruikelijke wijze een afspraak maken bij één van de 19 RNI-loketten. Deze RNI-loketten zijn aangemerkt als vitaal proces en zijn in deze crisistijd dus open. Wel kan het zijn dat de loketten minder bezet zijn en kan het hierdoor voorkomen dat er minder snel of niet op redelijke termijn een afspraak ingepland kan worden.

 

Ons advies is:

 • Plan ruim van tevoren uw afspraken met uw seizoenarbeiders in bij een RNI-loket. Dit kan digitaal of telefonisch.
 • Is het niet mogelijk bij het dichtstbijzijnde RNI-loket, probeer dan een afspraak te maken bij een nabijgelegen RNI-loket.
 • In geval van spoed kan de LTO-Werkgeverslijn u helpen om u direct in contact te brengen met een contactpersoon bij een RNI-loket. Dit gaat als volgt:
 • Stuur een e-mail aan de Werkgeverslijn via het e-mailadres info@werkgeverslijn.nl met daarin het verzoek om de contactgegevens door te geven van het door u gewenste RNI-kantoor.
 • U ontvangt van de Werkgeverslijn een naam en telefoonnummer van het desbetreffende RNI-loket.

 

Eventueel is het ook mogelijk voor een buitenlandse werknemer om het BSN schriftelijk aan te vragen bij de Belastingdienst. Het schriftelijk aanvragen van een BSN kan als het in redelijkheid niet mogelijk is om in Nederland naar een gemeenteloket te gaan. Door de coronamaatregelen is dit momenteel het geval.

Het is niet bekend binnen welke termijn de werknemer een BSN krijgt toegestuurd als hij deze schriftelijk aanvraagt. Ons advies is dus om in eerste instantie te proberen om een afspraak te maken bij een RNI-loket.

 

Een buitenlandse werknemer vraagt schriftelijk een BSN aan door een brief te sturen naar de Belastingdienst. Hieronder leest u welke gegevens de aanvraag moet bevatten en naar welk adres de werknemer de brief verzendt.

 

In de brief met de aanvraag van het BSN vermeldt men de volgende gegevens:

 • de reden waarom de werknemer het BSN nodig heeft (bijvoorbeeld voor werk in Nederland)
 • de adresgegevens van de werknemer in het buitenland
 • het telefoonnummer of e-mailadres waarop de Belastingdienst de werknemer kan bereiken
 • als bijlage een kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • als bijlage een woonplaatsverklaring van het woonland (via de gemeente waar de werknemer woont) in het Nederlands, Duits of Engels. Als het krijgen van een woonplaatsverklaring een probleem is, accepteert de Belastingdienst ook een kopie van een recente afrekening gas, water en licht of een ander document waaruit de woonplaats blijkt. De woonplaatsverklaring of het andere document mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

 

De brief moet verzonden worden naar:

Belastingdienst

Postbus 2892

6401 DJ Heerlen

The Netherlands

 

BPL Pensioen/piekarbeid

Als u gebruik wilt maken van de regeling piekarbeid dan moet u normaal gesproken uw werknemer uiterlijk op de 5e werkdag aanmelden bij BPL Pensioen. In verband met de mindere bezetting van de RNI-loketten is er een aanvullende coulanceregeling.

 

Als uw piekarbeiders niet binnen vijf werkdagen een BSN-nummer kunnen krijgen, dan kunt u coulance krijgen van BPL Pensioen.

 

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 

 • U dient een schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld een e-mail) te hebben van het betreffende RNI-loket, waaruit blijkt dat het niet haalbaar is om binnen vijf dagen een BSN te ontvangen.
 • U stuurt een mail aan BPL Pensioen via het e-mailadres werkgever@bplpensioen.nl met het verzoek om coulance én voorzien van het schriftelijke bewijs.
 • BPL Pensioen beslist over coulance. U krijgt hiervan bericht.

 

Let erop dat de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen bij het vervoer van seizoenarbeiders naar een RNI-loket! Raadpleeg uw RNI-kantoor vooraf welke specifieke regels er gelden voor inschrijving van meerdere personen.

 

 1. Vrije ruimte werkkostenregeling

 

U kunt uw werknemers via de vrije ruimte van de werkkostenregeling onbelaste vergoedingen en verstrekkingen geven. Die vrije ruimte wordt in verband met de coronacrisis tijdelijk verhoogd. Daarmee krijgt u meer mogelijkheden om uw werknemers (extra) tegemoet te komen.

 

Vanaf 1 januari 2020 heeft u in de werkkostenregeling een vrij besteedbare ruimte van 1,7% over de eerste € 400.000 van uw fiscale loonsom en 1,2% over het deel van uw loonsom boven

€ 400.000. Is de vrije ruimte volledig benut, dan betaalt de werkgever over het meerdere 80% heffing.

 

In verband met de coronacrisis heeft de staatssecretaris besloten om deze vrije ruimte tijdelijk te verhogen. De vrije ruimte stijgt voor het jaar 2020 eenmalig en tijdelijk van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van uw fiscale loonsom. Het percentage van 1,2% over het deel van uw loonsom boven € 400.000 blijft gehandhaafd. Dit betekent dat de vrije ruimte maximaal € 5.200 hoger wordt dan in eerste instantie voorzien.

 

Deze verhoging geeft werkgevers, die daar de ruimte voor hebben, mogelijkheden om belastingvrij iets extra’s te doen voor hun werknemers, zoals bijvoorbeeld een bloemetje, een cadeaubon of een personeelsuitje als dat weer mogelijk is.

 

 1. Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

 

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Tijdens de coronacrisis meer dan ooit. Omdat deze situatie langere tijd gaat duren, heeft Stigas, in samenwerking met Taskforce Arbeid van LTO Nederland (Anthos, Glastuinbouw Nederland, KAVB, LLTB, LTO Noord, NFO, POV en ZLTO), FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen, hiervoor een coronaprotocol opgesteld. Klik hier voor het coronaprotocol.

 

Het protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen. Daarnaast dient het als basis voor maatwerkoplossingen per agrarische deelsector. Als de actualiteit daarom vraagt, wordt het aangepast.

De maatregelen in dit protocol hebben verschillende niveaus. Maatregelen van een hoger niveau, moeten de voorkeur hebben boven maatregelen van een lager niveau. Een maatregel van een lager niveau is alleen toegestaan als daar goede redenen voor zijn (het ‘redelijkerwijs-principe’). In de praktijk kan dat er op verschillende manieren uitzien.

Bijvoorbeeld de niveaus van “veilig werken”. Het uitgangspunt is altijd: beperk contacten. Houd 1,5 meter afstand.

 • Niveau 1: Thuiswerken als dit mogelijk is.
 • Niveau 2: Collectieve maatregelen. Alleen als thuiswerken echt niet mogelijk is.
  • Werkplek: Houd 1,5 m afstand.
   Voorbeelden: om de rij oogsten, verder uit elkaar oogsten, in dambord aan tafels werken, minder werknemers aan een band, met één persoon werken op een hoogwerker.
  • Pauzeruimte: niet allemaal tegelijk aankomen en vertrekken, plaats stoelen in dambord.
  • Kleedruimte: niet allemaal tegelijk in de kleedruimte.
 • Niveau 3: Individuele maatregelen. Alleen als collectieve maatregelen echt niet mogelijk zijn.
  • Algemene hygiënemaatregelen: handen wassen, in elleboog hoesten.
  • Plaats tussenschotten van plastic of plexiglas.
  • Plaats scheidingswanden in de karretjes.
 • Niveau 4: Persoonlijke beschermingsmiddelen. Alleen als maatregelen echt niet mogelijk zijn. Bijvoorbeeld als de afstand bij het assisteren van collega’s kleiner dan 1,5 meter is.
  • Draag adembescherming: mondkapjes met FFP2- filter.

Kijk in het coronaprotocol voor de maatregelen voor “veilig reizen” en “veilig wonen”.

Meer nieuws